Regulamin wypożyczalni

Wynajem:

1. Występujący pod marką „Opieka i Zaufanie” – Opieka i Zaufanie S.A. ul. Sienkiewicza 59; 90-009 Łódź ,zwany dalej Wynajmującym, oferuje sprzedaż i wynajem sprzętów medycznych i rehabilitacyjnych na terenie Polski.

2. Najemca, czyli Klient dokonujący najmu sprzętu od firmy Opieka i Zaufanie S.A., składając zamówienie właściwe i podpisując umowę najmu z Wynajmującym, oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu, rozumie jego zapisy, przyjmuje je do stosowania i zaakceptował jego postanowienia.

3. Wynajmujący wynajmuje sprzęt, a Najemca bierze go w najem na przewidziany w Umowie Najmu okres – nie krótszy niż 2 miesiące.

4. Wynajmujący zobowiązany jest wydać sprzęt w należytym stanie, gotowym do użycia, spakowany do transportu.

5. Okres najmu rozpoczyna się z chwilą podpisania Umowy Najmu.

6. Jeżeli po stronie Wynajmującego istnieje taka możliwość oraz zostanie to uzgodnione pomiędzy Stronami, instalacji sprzętu dokonuje Przedstawiciel Wynajmującego, w terminie wcześniej z nim uzgodnionym.

Zamówienie:

1. Zamówienia w Wypożyczalni, na najem sprzętu, przyjmowane są przez telefon, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00 oraz pocztą elektroniczną przez 24 godziny na dobę przez 7 dni tygodnia.

2. Przez złożenie wstępnego zamówienia należy rozumieć przekazanie przez Klienta informacji o potrzebach, oczekiwaniach dot. sprzętu (okresu wynajmu, określenia rodzaju sprzętu, daty dostarczenia) poprzez kontakt telefoniczny lub mailowo-telefoniczny .

3. Przez złożenie zamówienia właściwego należy rozumieć przekazanie informacji poprzez formularz dostępny na stronie wypożyczalni.

4. Po złożeniu zamówienia właściwego Najemca opłaca w formie przedpłaty na konto Wynajmującego, należność za kaucje zwrotną, transport sprzętu  oraz opłatę za pierwszy miesiąc najmu sprzętu z góry.

5.Najemca przesyła Wynajmującemu skan swojego dowodu osobistego w celu przygotowania umowy pomiędzy stronami.

6.Wynajmujący przesyła skan podpisanej umowy na adres mailowy Najemcy a Najemca podpisuje ją i odsyła skan do Wynajmującego.

7.Po potwierdzeniu wpłaty należności, zgodnie ze złożonym przez Najemcę zamówieniem właściwym, Wynajmujący wysyła sprzęt na adres wskazany przez Najemcę

Czas realizacji zamówienia i transport sprzętu:

1. Zamówienie jest realizowane w dni robocze, od poniedziałku do piątku.

2. Czas dostawy zależy od miejsca dostarczenia sprzętu i jego rodzaju

3.Transport sprzętu odbywa się transportem zleconym Wynajmującego, z tym, że transport taki jest dodatkowo płatny przez Najemcę. Wynajmujący uzgadnia i potwierdza z Najemcą koszty transportu.

Płatności:

1. Wszystkie ceny w cenniku Wynajmującego są cenami brutto w złotych polskich.

2. Wynajmujący wystawia fakturę VAT, pod warunkiem podania przez Najemcę niezbędnych danych do faktury VAT przy składaniu zamówienia.

3. Wynajmujący przyjmuje płatności od Najemcy w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, w zależności od formy najmu, co określa umowa najmu.

4. Najemca, oprócz opłacenia czynszu najmu sprzętu, winien jest w każdym przypadku najmu sprzętu uiścić również kaucję zwrotną, której wysokość określił Wynajmujący.

Kaucja jest zabezpieczeniem roszczeń wynajmującego w przypadku uszkodzenia sprzętu lub zaległości w opłacie czynszu najmu.

5. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany cen wynajmu towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

6. Do każdego zamówienia doliczane są koszty dostawy sprzętu, które pokrywa Najemca, z wyjątkiem sytuacji opisanych i zaakceptowanych w umowie najmu.

Warunki używania przedmiotu najmu:

1. Najemca ma obowiązek używać najęty sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Najemca jest zobowiązany do powiadomienia Wynajmującego o każdorazowej zmianie miejsca eksploatacji najętego sprzętu.

3. Najemca nie może bez pisemnej zgody Wynajmującego, podnająć najętego od Wynajmującego sprzętu osobom trzecim.

4. Najemca zobowiązany jest dokonać wszelkich starań celem zabezpieczenia najętego sprzętu przed kradzieżą lub uszkodzeniem.

5. W przypadku nieoczekiwanych okoliczności, takich jak kradzież, pożar itp., Najemca zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić Wypożyczającego oraz odpowiednie służby (policję, straż pożarną itd.)

Wady przedmiotu najmu:

1. Najemca zobowiązany jest do przeprowadzenia oględzin sprzętu przed rozpoczęciem najmu i wskazania ewentualnych wad sprzętu Wynajmującemu.

2. W przypadku stwierdzenia wadliwego działania urządzenia podczas jego eksploatacji, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Wypożyczającemu i niekorzystanie z urządzenia do czasu sprawdzenia jego stanu przez Wypożyczającego.

3. Czynsz najmu nie jest naliczany Najemcy, w czasie związania umową najmu z Wynajmującym, tylko w okresie przerwy w użytkowaniu sprzętu, spowodowaną jego usterką, a usterka powyższa została zgłoszona Wypożyczającemu i zgłoszenie zostało uznane przez Wypożyczającego.

4. Wynajmujący, w przypadku uznania zgłoszonej przez Najemcę usterki sprzętu wynajmowanego, jest zobowiązany do usunięcia wad wskazanych przez Najemcę, bądź wymiany sprzętu na pozbawiony wad celem kontynuacji jego najmu.

5. W przypadku sprzętu montowanego samodzielnie przez Najemcę, pełną odpowiedzialność za poprawność montażu bierze na siebie Najemca. Nieuzasadnione wezwanie serwisu w tym przypadku wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty za dojazd serwisanta do Najemcy, która wynosi 1,5 zł za kilometr od najbliższej siedziby serwisu, w stosunku do miejsca montażu wynajętego sprzętu.

Naruszenie obowiązku utrzymania najętego sprzętu w należytym stanie:

1. Jeżeli najęty sprzęt zostanie zwrócony w stanie niezgodnym z określonym w Umowie Najmu i niniejszym regulaminie najmu, Najemca jest zobowiązany do pokrycia na wezwanie Wypożyczającego wszelkich kosztów niezbędnych do przywrócenia najętemu sprzętowi należytego stanu.

2. Przyjmuje się, że wynajęty sprzęt został zwrócony w należytym stanie, jeżeli wady, które można by rozpoznać bez dodatkowych oględzin, nie zostaną wskazane bezzwłocznie przez Wynajmującego, zaś pozostałe wady w ciągu 3 dni roboczych, od dnia zwrotu urządzenia Wynajmującemu.

Utrata – kradzież przedmiotu najmu:

1. W chwili podpisania Umowy Najmu, Najemca przejmuje na siebie obowiązek zabezpieczenia i ochrony najętego sprzętu przed kradzieżą i utratą.

2. Jeżeli Najemca nie zwróci najętego sprzętu, w terminie ustalonym z Wynajmującym, Wynajmujący będzie dochodzić odzyskania wartości sprzętu na drodze cywilnej.

Zakończenie Umowy Najmu i zwrot najętego sprzętu:

1. Najemca ma obowiązek poinformowania Wynajmującego w formie pisemnej o chęci rezygnacji z wynajmu , na minimum 7 dni przed końcem okresu najmu, w przeciwnym wypadku Najemca zobowiązany jest opłacić kolejny miesiąc najmu z góry po otrzymaniu faktury od Wynajmującego.

2. Najemca jest zobowiązany zwrócić najęty sprzęt w stanie nie pogorszonym,  oraz     wyczyszczonym, gotowym do dalszej eksploatacji.

3. Zwrot najętego sprzętu musi się odbyć w terminie i miejscu określonym z  Wynajmującym.

4. Ruch towaru z przesyłkami wypożyczalni nadzoruje pracownik firmy Wynajmującego.
Po otrzymaniu przesyłki ze sprzętem, Wynajmujący jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż na 3 dzień po dostawie, sprawdzić kompletność i stan techniczny towaru i przekazać natychmiast swoje uwagi Najemcy.

5. Jeżeli stan techniczny i kompletność towaru nie budzi wątpliwości, Wynajmujący zleca zwrot kaucji zwrotnej w pełnym wymiarze do Klienta.

6. W przypadku gdy stan techniczny towaru bądź jego kompletność budzą wątpliwości, Wynajmujący przygotowuje notatkę pisemna z odbioru i stanu towaru po jego zwrocie wraz z dokumentacją zdjęciową i przesyła do Najemcy.
Wynajmujący w drodze polubownych negocjacji ustala i potwierdza z klientem ewentualne braki towaru lub rodzaje uszkodzeń.

7. Jeśli uszkodzenia lub braki leżą po stronie Klienta, Wynajmujący na podstawie opinii serwisu, zleca zwrot kaucji do Klienta o wartość pomniejszoną o koszty jakie musi ponieść w celu doprowadzenia sprzętu do stanu początkowego.

8. Jeżeli sprzęt zwrócony jest kompletny i nastąpił zwrot kaucji dla Klienta – umowę uznaje się za rozwiązaną.

Potrzebujesz porady?

Skontaktujemy się z Tobą.

Wpisz e-mail lub telefon.

Podaj cel kontaktu